Zásady ochrany osobních údajů

1. Společnost Soulmio s.r.o., IČO 09873163, DIČ CZ09873163, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343864, jako správce osobních údajů, tímto informuje zákazníky, kteří si zakoupili vstupenku na akci Mental Wellness Days pořádanou společností Soulmio s.r.o. (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetových stránek na adrese www.mentalwellnessdays.com, o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

2. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou zpracovány podle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a doplňují Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Soulmio s.r.o.  dostupné na internetové stránce www.mentalwellnessdays.com.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

3. V rámci nákupu vstupenek na Akci prostřednictvím internetových stránek www.mentalwellnessdays.com může být zákazník požádán o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména: (a) jméno a příjmení; (b) e‑mailová adresa; (c) telefonní číslo; (d) údaje o platbě.

4. V případě, že prostřednictvím internetových stránek www.mentalwellnessdays.com zákazník zakoupí vstupenku na Akci, zašle mu společnost Soulmio s.r.o. o proběhlém nákupu do e‑mailové schránky potvrzení o nákupu, elektronickou vstupenku a taktéž případné informace o změně termínu nebo místa konání Akce, o jejím zrušení a případných dalších skutečnostech, které se Akce týkají.

5. Osobní údaje společnost Soulmio s.r.o. zpracovává výhradně za účelem splnění smlouvy a splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daní a vedení účetnictví, což jsou také právní důvody pro zpracování osobních údajů. Poskytnutí pravdivých osobních údajů pro účely plnění povinností ze smlouvy je nezbytnou smluvní podmínkou a jejich neposkytnutí může vést k tomu, že se zákazníkem nebude uzavřena smlouva.

6. Pakliže si zákazník zakoupí vstupenky na Akci, jeho jméno, příjmení a e-mailovou adresu může společnost Soulmio s.r.o. využít také k tomu, aby mu společnost Soulmio s.r.o. zasílala obchodní sdělení, tj. zejména informace o vstupenkách, akcích, zboží nebo službách, které společnost Soulmio s.r.o. nabízí nebo pořádá, a které by zákazníka, podle názoru společnosti Soulmio s.r.o., mohly zajímat.

7. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Soulmio s.r.o. na tom, aby mohla zákazníkům nabízet jen ty informace, které jej mohou skutečně zajímat.

Přístup k osobním údajům

8. Osobní údaje zákazníků bude jako správce zpracovávat společnost Soulmio s.r.o.. Osobní údaje může společnost Soulmio s.r.o. za výše uvedenými účely předat také svým poddodavatelům, aby pro ni provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být takto předány zejména (a) externí účetní společnosti; (b) externí advokátní kancelář; nebo (c) dodavatelům poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Doba zpracování osobních údajů

9. Osobní údaje zákazníků bude společnost Soulmio s.r.o. zpracovávat po dobu, po kterou bude zákazníkovi poskytovat své služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

10. Po splnění všech závazků z uzavřené smlouvy (tj. po uhrazení ceny a doručení vstupenky) bude osobní údaje zákazníků společnost Soulmio s.r.o. dále zpracovávat z důvodu jejích oprávněných zájmů, kterými je ochrana nároků a zasílání nabídek vstupenek, a to po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

11. Pokud si zákazník u společnosti Soulmio s.r.o. zakoupil vstupenku, bude společnost Soulmio s.r.o. údaj o jeho e‑mailové adrese zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, a to do doby, než zasílání obchodních sdělení zákazník odmítne. Zpracování údajů o e-mailové adrese zákazníka za účelem zasílání obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odmítnout, a to zasláním e-mailové zprávy s příslušnou žádostí na adresu: info@mentalwellnessdays.com.

Práva zákazníka ve věci zpracování osobních údajů

12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má zákazník právo (a) na přístup k osobním údajům; (b) na opravu; (c) na výmaz; (d) na omezení zpracování údajů; (e) na přenositelnost; (f) vznést námitku proti zpracování; a (g) podat stížnost na zpracování osobních údajů. Všechna výše uvedená práva může zákazník uplatnit tak, že bude společnost Soulmio s.r.o. kontaktovat na e-mailové adrese info@mentalwellnessdays.com. Stížnost na porušení práv zákazníka může zákazník podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Společná a závěrečná ustanovení

13. V případě zjištění neplatnosti nebo neúčinnosti některého z ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení nedotčena.

14. Společnost Soulmio s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoliv upravit a/nebo aktualizovat.

15. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 8. 2022.


V Praze dne 14. 8. 2022

Soulmio s.r.o.