Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na akce Mental Wellness Days (dále jen „Akce”) uskutečněné prostřednictvím internetových stránek na adrese www.mentalwellnessdays.com. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen „Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2. Společností Soulmio s.r.o. se rozumí společnost Soulmio s.r.o., IČO 09873163, DIČ CZ09873163, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343864.

3. Společnost Soulmio s.r.o. je pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci tedy vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a společností Soulmio s.r.o. jakožto pořadatelem této Akce.

4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na Akci povinen dodržovat pravidla stanovená společností Soulmio s.r.o. a podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

5. Společnost Soulmio s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu a místa konání Akce. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo společnosti Soulmio s.r.o. na vědomí.

6. Vstupenky na akci jsou výhradně elektronické. Společnost Soulmio s.r.o. důrazně doporučuje zakoupenou vstupenku na Akci bezpečně uschovat, nikde ji nevystavovat a neukazovat. Veřejným publikováním vstupenky (např. na sociálních sítích apod.) se zákazník vystavuje riziku zneužití vstupenky, kdy z tohoto důvodu nemusí být na Akci vpuštěn.

Postup při nákupu vstupenek

7. S cenami jednotlivých typů vstupenek na Akci se zákazník může seznámit na internetových stránkách na adrese www.mentalwellnessdays.com.

8. Při nákupu vstupenky na Akci je zákazník seznámen s konečnou cenou za nákup vstupenky včetně případných souvisejících poplatků poté, co zákazník vyplnil objednávkový formulář prostřednictvím internetového rozhraní dostupného ze stránek www.mentalwellnessdays.com a potvrdil tento formulář pomocí tlačítka „Koupit vstupenku“.

9. Platba vstupenky je možná bankovním převodem (se splatností 7 dní) nebo platební kartou.

10. Vstupenka na Akci bude zákazníkovi po provedení platby doručena na e-mailovou adresu, kterou zákazník pro tyto účely při nákupu uvede.

11. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) není zákazník oprávněn od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád

12. Veškeré reklamace vstupenek na Akci zakoupených prostřednictvím internetových stránek na adrese www.mentalwellnessdays.com se řídí těmito Obchodními podmínkami.

13. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

14. V případě, že ze strany společnosti Soulmio s.r.o. dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Soulmio s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, telefon apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Soulmio s.r.o. nicméně neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

15. Dojde-li ze strany společnosti Soulmio s.r.o. k úplnému zrušení Akce, bude společnost společnosti Soulmio s.r.o. vracet vstupné pouze do výše prostředků, které byly k nákupu vstupenky zákazníkem vynaloženy včetně případných souvisejících poplatků.

16. Pro účely vrácení vstupného v případě zrušení Akce zašle společnost Soulmio s.r.o. bez zbytečného odkladu zákazníkovi formulář k vyplnění pro účely vrácení vstupného. Vstupné bude zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet pro tyto účely zákazníkem písemně sdělený.

17. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude společnost Soulmio s.r.o. vyřizovat dle jejich povahy a v souladu s Občanským zákoníkem.

18. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou společnosti Soulmio s.r.o. na e-mailovou adresu: info@mentalwellnessdays.com. Zákazník je oprávněn učinit reklamaci a uplatnit svá zákonná práva z vadného plnění nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí vstupenek. Současně je zákazník povinen společnosti Soulmio s.r.o. zjištěnou vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud právo z vadného plnění nepřizná.

19. Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni vstupenku použít, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kdo má právo podle předchozí věty, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud mu právo nepřizná, pokud společnost Soulmio s.r.o. namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Ochrana osobních údajů

20. Společnost Soulmio s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů internetových stránek www.mentalwellnessdays.com. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na internetové stránce: www.mentalwellnessdays.com.

Společná a závěrečná ustanovení

21. V případě zjištění neplatnosti nebo neúčinnosti některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení nedotčena.

22. V případě, že dojde mezi společností Soulmio s.r.o. a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a společností Soulmio s.r.o., může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

23. Společnost Soulmio s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv upravit a/nebo aktualizovat.

24. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 8. 2022.

V Praze dne 14. 8. 2022

Soulmio s.r.o.